اندکس Mentzer چیست؟

برای تشخیص افتراقی بین کم خونی فقرآهن و تالاسمی مینورکه هردو منجر به کوچک و کمرنگ شدن گلبولهای قرمز خون می شوند می توان از اندکس Mentzer یا نسبت MCV به تعداد گلبول‌های قرمز (MCV/RBC) استفاده کرد که اگر از ۱۳ کمتر باشد بیشتر به نفع تالاسمی مینور است.

در مراجعینی که تغییرات شاخص ها وجود دارد به خصوص در موارد با کار فیزیکی سنگین که نیاز به اکسیژن رسانی بهتر مغز و عضلات وجود دارد بهتر است تشخیص محرز و در صورت وجود فقرآهن علت آن بررسی و درمان لازم انجام شود.
گاهی این تغییرات سرنخ و منشا تشخیص بیماریها و بدخیمی های سیستم گوارش می شوند.

دیدگاه ها