برگزاری دوره آموزش مجازی با امتیاز آموزش مداوم توسط دانشگاه علوم پزشکی یزد

دوره آموزش مجازی با امتیاز آموزش مداوم توسط گروه طب کار دانشگاه علوم پزشکی یزد با عنوان « کووید 19 در کار»  برگزار می شود.

 

دیدگاه ها