به بهانه ی 13 آگوست روزجهانی چپ دستان

چپ دستان گاهی به عنوان جمعیت با هوش یک جامعه و گاهی به عنوان افرادی عجیب و مرموز شناخته می شوند اما این قشر در کنار این احساسات متناقض دچار مشکلاتی نیز بوده اند که از دوران خردسالی تا پیری می توانسته آنها را درگیر خود نماید. در روز جهانی چپ دستان درصدد برآمدیم برخی از مشکلات این قشرکه حتی در مقوله ی طب کار نیز تا حدود زیادی گمنام و ناشناخته باقی مانده اند و هیچ گاه به طور اساسی به آن پرداخته نشده است را نام ببریم.

در حدود 10 درصد از جمعیت دنیا چپ دست می باشند.

در زمان چیدن مکان نشستن دانش آموزان در یک نیمکت کودکان چپ دست همیشه محدودیت داشتند. نشستن در کنار یک راست دست یا چپ دستی که او را دوست خود نمیدانی و سختی های احتمالی آن را تنها یک کودک چپ دست می فهمد!

معظل صندلی امتحانات کنکور و فراهم کردن صندلی مناسب دغدغه ای بوده که همیشه چپ دستها در شرایط استرس زای آزمون عطای آن را به لقای آن می بخشیدند.

سختی کار با قیچی ، چاقو ، در قوطی باز کن ها ، دستگاهی مانند چای ساز و بسیاری از ابزار و ادوات کاردر صنایع را تنها یک چپ دست درک می کند!

 

در کنار همه ی این مشکلات چپ دست بودن هیچ گاه نتوانسته مانع موفقیتهای این افراد شود. افراد مشهور و موفق زیادی در دنیا هستند که چپ دست بودند .

با پرسش از جمعیت زیادی ازین افرادبنظر می رسد علی رغم برخی از دشواری ها و ناکامی ها چپ دستان از این ویژگی خود که باعث ویژه بودنشان می شود لذت میبرند.

ما نیز این روز را به آنان تبریک می گوییم.

دیدگاه ها