اقدامی در جهت نظارت بیشتر بر صدور کارت سلامت رانندگان

اقدامی در جهت نظارت بیشتر بر صدور کارت سلامت رانندگان

از این پس صدور کارت سلامت رانندگان فقط توسط متخصصین طب کار و در چارچوب آئین نامه رانندگان صورت خواهد گرفت.

دیدگاه ها