دسته: قوانین و مقررات

آشنایی با برخی قوانین کار

آشنایی با برخی قوانین کار

آشنایی با برخی قوانین کار: طبق ماده 11 قانون کار، کارفرما و گارگر میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال ایـن دوره هریـک از طـرفین حـق دارد، بدون اخطار قبلی و بی…


ضرورت اعلام حوادث ناشی از کار

ضرورت اعلام حوادث ناشی از کار

حسب ماده 9 آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و ماده 65 قانون تامین اجتماعی کارفرما باید هر گونه حادثه ناشی از کار را ظرف مدت سه روز اداری به شعبه صندوق تامین اجتماعی محل اطلاع دهد و نسبت به…