برخی موارد منع انجام اسپیرومتری و مدت زمان محدودیت آن

برخی موارد منع انجام اسپیرومتری و مدت زمان محدودیت آن:

خوردن غذای سنگین و سیگار کشیدن تا دو ساعت
فشار خون بالاتر از 180/100 تا مدت زمان کنترل آن
سل ریوی یا سایر بیماریهای تنفسی قابل انتقال تا زمان درمان
سابقه آنژین ناپایدار یا سکته قلبی تا شش هفته
آنفلوآنزا ، برونشیت یا پنومونی تا سه هفته
سرماخوردگی اخیر تا سه الی پنج روز
هموپتزی فعال تا زمان کنترل
سابقه پنوموتوراکس، جراحی قفسه سینه یا شکم به مدت یک ماه
جراحی گوش و چشم به مدت یکماه
داشتن آنوریسم شکم ، توراکس یا مغزی تا زمان درمان
سابقه سکته مغزی که بسته به علائم پس از آن و نوع سکته (ایسکمیک یا هموراژیک ) متفاوت خواهد بود.

دیدگاه ها