بررسی یک مورد ارجاع از سازمان پزشکی قانونی به متخصص

بررسی یک مورد ارجاع از سازمان پزشکی قانونی به متخصص طب کار جهت ارتباط عارضه قلبی و شغل
بیمار آقای 48 ساله با نامه ی پزشکی قانونی مراجعه نموده است.
شغل فرد پدریار در خانه سالمندان .
سابقه کار : بیست سال
شرح حال بیماری: سه سال قبل از حادثه ی شغلی به دنبال افت سطح هوشیاری ناگهانی بررسی قلبی عروقی شده که تشخیص دیلاتاسیون آئورت صعودی برای وی گذاشته می شود و علی رغم توصیه متخصص طب کار مبنی بر عدم جابجایی جسم سنگین ، به دنبال جابجایی بیمار در محل کار دچار درد قفسه سینه شده که پس از انتقال به بیمارستان با تشخیص دایسشکن آئورت تحت عمل جراحی قرار می گیرد.
در معاینه اسکار جراحی در ناحیه میداسترنوم رویت گردید.
همچنین سوفل قلبی در کانون آئورت و پولمونری با قدرت lll/IV شنیده شد.
با توجه به شرح حال شغلی و برگه گزارش حادثه و معاینات بدو استخدام برای ارتباط بیماری فرد و شغل ایشان چنین نوشته شد:
ایجاد بیماری دیلاتاسیون آئورت ارتباطی به شغل فرد ندارد (حمل و جابجایی بار سنگین در لیست اتیولوژی های بیماری نیست ) . اما با توجه به برگه گزارش حادثه ، دایسکشن و جراحی پس از آن می تواند به علت حمل بار و فعالیت فیزیکی سنگین در محل کار باشد.

دیدگاه ها