برگزاری جلسه علمی ماهانه طب کار با موضوع “ فیتنس در بیماریهای پوستی شغلی و انواع دستکش های حفاظتی”

جلسه علمی ماهانه طب کار با موضوع “ فیتنس در بیماریهای پوستی شغلی و انواع دستکش های حفاظتی” با حضور تعدادی از متخصصین طب کار در تاریخ چهارم مهر ماه 98 در محل دفتر انجمن علمی طب کار برگزار شد.

در این جلسه سرکار خانم دکتر محمودی افصح ، متخصص طب کار و بیماریهای شغلی از متخصصین استان تهران در ارتباط با فیتنس بیماریهای پوستی شغلی همراه با بحث و نتیجه گیری case های مختلف و پرکاربرد و جناب آقای مهندس بابایی کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای در رابطه با انواع دستکش های حفاظتی متناسب با عملکرد شغلی کارگران سخنرانی کردند.
ادامه جلسه فیتنس بیماریهای پوستی به ماه آینده موکول شد.

دیدگاه ها