برگزاری هفتمین نشست فصلی چالش های پیشگیری و کنترل بیماریهای قابل انتقال بین حیوانات و انسان

به مناسبت روز ملی مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و حیوانات ، هفتمین نشست فصلی چالش های پیشگیری و کنترل بیماریهای قابل انتقال بین حیوانات و انسان با امتیاز بازآموزی برگزار می شود.
زمان: 12 تیر 1398 ساعت 8:30 الی 12
مکان:تهران ، خیابان آزادی ، خیابان قریب ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
دیدگاه ها