فرم صورتجلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

به منظور تامین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار، صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور در کارگاه‌های مشمول و همچنین پیشیگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، حفظ و ارتقاء سلامتی کارگران و سالم سازی محیط های کار، تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آیین نامه در کارگاه‌های کشور الزامی است.

 

برای دانلود فایل WORD فرم خام صورتجلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار کلیک کنید

⇓⇓⇓⇓⇓

125_527_3_125_329_3_soratjalaseye_komite

دیدگاه ها