نحوه ی انجام اودیومتری غربالگری ( Audiometry Screening) در معاینات شغلی

 نحوه ی انجام اودیومتری غربالگری ( Audiometry Screening) در معاینات شغلی :

اودیومتری غربالگری عمدتا جهت شناسایی زودهنگام مشکلات شنوایی قبل از پیشرفت به سوی مراحل ناتوان کننده و شدید انجام می شود. در معاینات شغلی، این نوع اودیومتری در بدو استخدام و نیز به صورت دوره ای برای کارکنانی که مواجهه با اصوات غیر مجاز دارند انجام می گردد.
اودیومتری غربالگری در صنعت، اغلب به صورت AC ) Conduction Air ) انجام می شود و فقط جهت شناسایی وجود یا عدم وجود مشکل شنوایی می باشد. در صورت وجود اختلال شنوایی در اودیوگرام AC، ضروری است اودیومتری کامل (BC,AC ) و درصورت نیاز تستهای SRT , SDS و … به صورت تشخیصی انجام گردد. در صورت طبیعی بودن اودیوگرام AC شنوایی فرد قطعا طبیعی بوده و نیازی به انجام اودیوگرام تشخیصی نمی باشد.

دیدگاه ها